آسیا، افریقا ، د راتلونکې ممکن تر 20 میلیونه خلک اخته سره د ویروس Zika لري

د معلوماتو ته د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې، په دې وروستيو کې وويل: “په هرو انتانی ناروغیو” پوهانو راپورونه چې د آسیا او افریقا کې د راتلونکې، نو دلته به د 20 میلیونو...