وړاندوینه vampire پچه ليوني سپي ويروس د خپریدو

څېړونکو ته جنتيکي ميتود وکاروي وړاندوینه کې د جنوبي امریکا د ارام سمندر ساحل د vampire پچه د ليوني سپي ويروس (VBRV) ناروغۍ ته. په لاتینې امریکا کې، د vampire پچه د ليوني سپي وي...