ساینس پوهانو په تصادفي TNOs کشف لپاره په لومړيو نهو سيارو لټولو په وخت

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، دا هنرمند کې د شمسي نظام په نهم سیاره کې انځورېږي ده، په دې وروستيو کې، د نهم سیاره د لټون په ستورپوهان کله چې، په تصادفي کشف 10 TNOs. ته ینس خبري...