ساينس پوهان وايي، د کایناتو وخت او وروسته د لومړي ستوري د ولادت

پايلو وښودله چې د یوازې یو میلیون څو سوه کاله reionization د کایناتو له زېږېدو وروسته پيل شو. دغه نتيجه ګيري لري د ډېرې ستونزې، ځکه چې هلته شواهد نه چې ستوری جوړښت لا شته د...