اسپرين او statins کولای شي د زړه د بريدونو د مخنيوي

جدي د زړه د حملې د اسپرين او statins د نشه يي توکو د زړه د بريدونو د مخنيوي لپاره کارول، په “PLOS ONE” وروستۍ مطالعې ژورنال وښودله چې د مخدره توکو د اسپرین د زړه د بريدونو د مخ...