د امریکا د ساینس پوهانو د ” ځمکې خطر ” نقشه د لومړي ټوټه رامنځته کړي

لمریز توپانونه به نه یوازې د auroras سبب، د بريښنا د ګډوډولو به ډېرښت توليدوي. (سرچینه: vichie81 / iStockphoto) کله برېښنا رامنځته شي، لامل معمولا د دی سیمه: د شمال د امريکا متحده ا...