د امریکا له پرمختيا روبوت د نلوزمه ناولو بکترياوو تحليل ډېرځليزې توان

Luigi، دا کار د د انسان د فاضله اوبو د بکترياوو شاخص فاضله سم تحلیل ته داخل شي، mdash &؛ & ldquo؛ & rdquo لکه څنګه چې کې ښودل شوي، چې دا کار د Massachusetts Institute د نوي جوړ نلوزمه د روباټ...