ستورپوهان quasar ریکارډ د بدلونونو په بڼه، يېل په پوهنتون کې

Quasars دي د کهکشانونو يو شمېر ډېر روښانه cores حاضر و، چې د هراړخیزې انرژۍ د مرکز له لارې د supermassive تور سوري ته د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې، د يېل په پوهنتون ستورپوه وړ...