ستورپوهان د کچې روښانه pulsar مبدا یو نوی میکانیزم وړاندیز شوی

ساینس پوهانو دا ستونزمن neutron supercritical accretion اغېز، د بهرنيو سره سم وساتي، ځکه چې دا له تورې سوړې د مختلفو، neutron ستورو په کلک لري، تر څو چې ولې د neutron ستورو د supercritical accretion ...