له خوا د شاوخوا 2-27 الياس محاصره protoplanetary ټيکلی جوړښت وسلې

Alma telescope پیشه Ophiuchus ستوري-د جوړولو په سيمه کې، يو protoplanetary ټيکلی 2-27 الياس د ځوان ستوري په شاوخوا کې شاوخوا وموندل. ته ینس خبري اژانس ویب پاڼې په وینا خبر ورکوي، چې په ح...