د بحر د یخ شاتګ نامساعده د انقراض په Polar Bear ځايونه چې په ټولیزه توګه کمښت

څېړونکو موندلي چې د اقليم د بدلون تر اغېز لاندې، په شمالي قطب په يوه Polar Bear په چټکۍ سره دی تودولو نه به خوندي وي. چې د “طبیعت” مجلې له مخې، دا جوته ده، کلمې bears په درياب ...