کوانټم علومو تجربوي سپوږمکۍ “Mozi شمېر” په-مدار ازموينه په ښه توګه روان

معلوماتو شکل: د چين د نړۍ لومړي سوپر علمي تجربه د سپوږمکۍ خبریال پراختيا د اکتوبر په 12 د چين د علومو اکاډمۍ څخه زده کړل چې په موقته علومو تجربوي سپوږمکۍ د چين د لومړی ...