د مور شیدې lactoferrin ښايي د نویو ناروغۍ پرضد اغېزمن وي

چې په هېواد کې د امریکا د Pediatrics اکاډمۍ د غوښتنو په ځواب کې چې د Nicu روغتون-ترلاسه انتاناتو د کمولو، د طب میزوري د مکتب د پوهنتون او د Sinclair د نرسنګ د ښوونځی څخه څېړونکو ...