پرنسټون د ازادیدو د بټۍ له امله نيمګړتياوې ډیزاین اړ د تړلو

پرنسټون پلاسما د فزیک د لابراتوار د ازادیدو د بټۍ سرچینه: په راتلونکي کال کې په متحده ایالاتو کې PPPL د ازادیدو د څېړونکو به دومره اسانه نه وي. په هېواد کې د يو مخکښ پرو...