پوهان عجيبه ستوري ” Eta Carinae ” د تېرو د تاوتریخوالي په ډاګه

1843، eccentric ستوري & ldquo؛ Eta Carinae & rdquo؛ لکه د سوپرنووا ونښته، خو په پای کې بریالی شو. دا کار دا شپه کې د اسمان يو ناڅاپه د ټولو د دوهم روڼ ستوری شی. نن ورځ، د ګازو د filaments مصرف...