د 2019 کال په پای کې ، روسیه غواړي چې د سپوږمۍ په جنوب قطب يوه نوې څېړنې پیل کړي

د روسیې د سپوږمیز کال د پروګرام عمومي مدیر سرګي & middot؛ 列梅舍夫斯基 د “د روسیې د ورځپاڼې” په مرکه کې چې د سپوږمۍ & ldquo؛ Luna Glob & quot؛ د سپوږمۍ د لومړي څېړنې به د 2019 کال په نيما...