له خوا د یو واحد الکټرون سوپر مدار د يوځای کولو د نوي وضعيت رڼا کولای شي پوه شي

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، چې دا کار د هنرمند په nanometer ټولګي عايق موادو سطحه د انګروزې د رڼا تلک کې انځورېږي، وروستۍ څيړنې ښيي چې له خوا د یو واحد الکټرون په رڼا دواړه س...