جست کولای شي د مغز د حجرو سره autism بدلون وګرځوي

په autistic ناروغانو، د ماغزو په حجرو یو جین mutation له کبله بدلونونه کولای شی چې د الکند د پوهنتون د څېړنو له مخې سرچپه شي جست،. فيزيولوژي واحد ډاکټر چې autism ميوټيشن لري د ب...