2 ډول شکرې چې څنګه د زړه د ناکامۍ د مخنيوي لپاره؟

په داسې حال کې سره زياتېدل د شریان د ناروغيو او 2 ډول شکرې د ناروغانو، د زړه د ناکامۍ شي په اغیزمنه توګه مخنیوی کولای شي. Published په ژورنال کې “د امریکا د کارډيالوجي” په ي...