کنجکاوی مریخ وموندل چې د ځمکې په قشر خوشې ګازونو د شواهدو د اتموسفیر د بشپړولو

ته د ځمکې په اتموسفیر په پرتله، سره xenon او krypton تکی د وېش د نمونو د مریخ فضا ډېر توپير لري. په ځانګړې توګه د دې isotope xenon -129، خو په مریخ کې زيات محتوا ته د بهرنيو رسنيو د ر...