ژوند په مریخ کې فرضی ماموریت بشپړ شپږ پوهانو “د ځمکې بېرته “

يو مطبوعاتي کنفرانس چين، د اګست په 29، د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې د تېر کال د شپږو پوهانو spacewalk شپږ پوهانو وروسته ترسره جوړه شوې وه، د خپل پټی مریخ تجربه په هاوای...