پوهان برمه د ځمکې په قشر له لارې : د ژوند له پاره د لټون په ځمکه اچت

ځينو تيږو او رسوبونو د سمندر بېخ، دي د ژوند له پاره هم ګرم. خو لا دا؟ د سمندرونو پوړ څخه کيلومتره سفر لغوه شو په زرګونو، ساینس پوهانو ځينو مایکرواورګانیزم وموندل. & Ldq...