ناسا asteroid ماموريت ته د بديل او ژوره فضا ځايونه ارزونه

د لګښت عوامل، د کانګرس د تخنیکي او علمي موخې چې لمبوزنو په دې پروژه کې لاس ته اړول کېدای نه شي په بشپړه توګه پوه د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې، ځکه ، د 2016 کال د ناسا ...