په ارلینګټون ملي هدیره کې د Apollo 1 astronauts یادولو په موخه د

که څه هم پخوا شته ناسا astronauts بېړیو ټکر مړ شو، خو Apollo no.1 اور ترافيکي پېښې په ترڅ کې د لومړي ونشي په ډګر کې د خپل هڅه فضا الوتنې د امریکا د فضا د پروګرام په نښه. د بهرنيو ...