پوهان د يورانس او Neptune ، د مرموز موادو د داني د شتون کشف

Neptune (کيڼ) او يورانس (حق) ده په د شمسي نظام په دريم لوی او څلورم ستر سیاره ده، د ګاز او یخ اساسا جوړ کړ، چې د وروستۍ څېړنې ښيي چې د دغو دګاز giant سيارو د شتون په بې سارې ودا...