په تیاره کې هوبل ژورې فضا اکتشاف د رڼا سرچينه lenticular کهکشانونو

لکه څنګه چې کې ښودل شوي، دا د سروې د معلوماتو وړل PGC په کهکشان هوبل فضا Telescope ژور د کامرې يوه ذره 83677، فزیک ویب پاڼې راپور ورکړی چې، اوس مهال، د سروې د هوبل فضا Telescope د ژ...