د عالي ګليسمک رژيم د ځيګر د غوړو او glycogen زيرمه زیات

د يوې څېړنې خپور د سپتمبر په 4 څېړنه د “شکرې، تشخ او د ميتابوليزم” د د ښوون، په پرتله د ګليسمک غذايي رژيم، د لوړ ګليسمک رژيم ځيګر glycogen او وازګه د ساتلو لوړه شوې ده. د Notti...