د روسیې د کیهانوردۍ اداره په پام کې لري چې د ISS عمله د کمولو

د روسیې د فضا د ادارې له خوا د پيسو د سپما د عمله په کمولو پیل ددستګاه لابراتوار موډول مخکې هيله لري، ده د څو موخو لپاره د نړیوالې فضا د مرکز د روسي مسئول غړي په په لاب...