ناسا وايي، asteroid نمونه بدل ماموریت به پرمخ په توګه ټاکل

NASA پر خپل رسمي ټولنیز جال د اعلان وکړ، چې د لومړنيو څېړنو وښودله چې په اطلس 5 راکټ او د Osiris-Rex څېړنو دي روغ د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې، د ناسا وايي، په دې وروستيو ک...