چې هيڅکله: 2060 مریخ ته د انسان د نفوس به یو میلیون ته ورسیږي

SpaceX موسس اندی Herron – چې هيڅکله نه وايي، چې په 2030 کال کې به په مریخ کې د لومړي بشري بېړنۍ ناسته، په 2060 کې د مریخ د سطحي د انسان د شمېر به 100 ملیونو ته ورسیږي ترلاسه کړي. وي...