د مریخ په ټولنه مریخ 160 ازموینه په یوتا دښته کې تجربه د ژوند

اصلي موخه د زده کړې په مریخ کې 160 د بشري پېښو وروسته ګوښه شوې نه ده، زموږ موخه دا ده چې پوه شي چې موږ په د علمی څیړنی او د ساحوي عملیاتو په برخه کې د ستر علمي محصول تر لا...