انسانان کولای شي ” کنګل خوب ” مریخ ته سفر تکیه

هرڅوک غواړي، چې د فضا د سفر ولري، خو د فضا د سفر په ژوره توګه به د څو کلونو ته اړتیا لرې مطلوبو ځایونو ته ورسیږی، د سفر له دې لارې د پراخ شهرت په څرګند ډول نه. دغه شرکت ...