ستورپوهان دي د لويو Magellanic کلمې د نوی ستوری سيستم څخه بهر کشف

څېړنې څرګندوي، ماتوم د لمر د روښانتيا ډېره تياره، يوازې په اړه 200 ځله 1، او ډېر تړون، د په اړه 29 رڼا-کلونو د بهرنيو رسنيو د رپوټونو له مخې کې توقف وکړ، په فرانسه کې نیک...