ساینس پوهانو سره د کې د فلم د کایناتو د شتون شواهد د لویو Hadron Collider لټون

پوهان په دي سره څخه په لټه کې اضافي البلد د برتانويان “Daily Express” د وينا له مخې د لويو Hadron Collider ذراتو راپور ورکړی چې د ساینس پوهانو د لويو Hadron Collider (LHC) د فلم د کایناتو کې ...