د لنګون وروسته خپګان د کار د درد او خطرونو سره تړاو

لپاره د ناروغیو د کنترول او مخنيوي دپاره د مرکز) CDC (له مخې، په امريکا کې يو له زيږون وروسته خپګان هرو اتو ښځو په وړاندې کولو وروسته وو په اړه شتون لري. زېږون وروسته خپ...