لرغون پېژندونکي په لندن کې د روم د واکمنۍ د چين د خلکو د پاتې وموندل شول

پوهانو وموندل دوه ساحو کې ښايي له چین څخه برتانوي راشي “د خپلواک” راپور ورکړی چې د لرغون وموندل شول د لندن په یوه هدیره د دوه لرغونو پاتې کشف شوه احتمالا په چين کې سیم...