د سړې فضا اټومي ساعت د ” ستوري ” په ښوونځي کې

& ldquo؛ د خلکو دوه ساعتونه يې اغوستې وې، او کولای شي چې کره وخت & rdquo نه پوهيږم؛. د کره وخت کې، چې د دوه ساعتونه باید د وخت مرجع پلې شي پوهيږي. سپاره پر له ځمکې څخه د سپوږم...