د کاناډا د بټۍ وتړي د نړۍ طبي isotope رسولو ګواښ

technetium-99m په توګه په ځينو طبي سکن يو tracer کارول. سرچینه: د ارادې او Deni بیلز / ساینسي عکس Library په راتلونکې میاشت کې، د کاناډا تباشير د سيند د اټومي څېړنې بټۍ به چې د روغتیا...