ساینس پوهانو موندلې چې میرکیوري لري پرله پسې جیوتکتونیک فعالیتونه

سپوږمیز سطحه شته ځینو ګناه scarps له امله د سپوږمۍ، چې د عمر د لوی ګناه scarp، ډېر پر میرکیوري د سطحي کوچنۍ اندازه د نوي موندل ګناه scarps ته نژدې نه دی د انقباض توليديږي. د به...

لرغونی سیاره میرکیوري ، د ژوند یوه ټولګي سره د ځمکې عنصر د ټکر له امله رامنځته

geochemist تجربې ښيي چې په اړه 4.4 میلیارده کاله وړاندې، د سره د ځمکې د جنين سیاره میرکیوري ټکر په اندازه، وروسته د د د ځمکی د ځمکی د اوسپنې بډایه اصلي د جوړيدو د کاربن زيات...