11.1 میلیارده رڼا – کلونو لرې ستورپوهان د کهکشانونو تر ټولو لرې کلستر د کشف

ستورپوهان د کهکشانونو تر ټولو لرې کلستر د کشف تر اوسه به د کهکشانونو بې ساري تکامل په تشخيص کې مرسته وکړي، په کهکشان کلسترونو څخه د ځمکې په اړه 11.1 میلیارده رڼا کلونو...