ستورپوهان موندلي چې د لمر په څېر ستوري مرموز راډيو سيګنال خوشې

ستورپوهان څخه د لمر په شان د ستورو & mdash وموندل؛ & mdash؛ HD مرموز راډيويي سګنالونه 164 595، او د ستوري څخه ځمکې په اړه 95 رڼا-کاله ده. د انځور stellar سیستم دی، هنرمند کې انځورېږي...