ستورپوهان په ” زيږون د پړاو ” ستوری SAO 244567 کشف

اوس مهال، ستور ستوری وموندل SAO 244567 ښايي په يوه & ldquo وي؛ & rdquo؛، مخکې د بيا زيږون د پړاو احتراق د دانی stellar چټک د تودوخې څخه بهر او سبب کیږي، خو د ستوری د حرارت وسپاره. د ا...