ساينس: وروسته د مصنوعي رګونو فساد ته ادامه ورکولی وده

groundbreaking نوې څېړنه ښيي چې د رګونو prosthesis لابراتوار د غرس وری وروسته جوړيږي ته ادامه ورکولی وکري. که دا موندنه ده په انسانانو کې تایید، دغو نويو رګونو فساد به د زړه سور...