هايپربېرېک آکسيجن درملنه کولی شي د ژامې د وړانګو osteonecrosis اغیزمن درملنې وي

یوې مطالعې آنلاین د سپتمبر په 19 د “سر او غاړې د” مجلې خپاره له مخې، سره د ONJ اکتیف ناروغانو هايپربېرېک آکسيجن درملنه نه ښکاري د اغېز لري. ډاکټر Haim Gavriel او له اسرائيلو Ass...