د سره د کنترول nanobots مفکوره د سائنسدانانو وروستۍ پرمختيا

ساینس پوهانو نوي يو مسن د نشه میناتوری nanorobots، چې د کمپيوټر د سافټ سيستم کنترول چی په دماغ فعاليت د بدلونونو موندل، چې د ډاکټر د پوهاوي د لارښوونې ته د نشه يي توکو د خ...