سره د کولمو د بصري د ایډز د ناروغانو د وجود دفاعي سيستم بېرته

یو تازه مطالعه ښيي چې د کولمو د بصري غږوي په HIV د ناروغ د معافیت سیستم بیرته مهم رول لري. د Valencia له پوهنتون څخه د څېړونکو د HIV-اخته کسان د وجود دفاعي سيستم ته بیرته د کو...