په دويال سیستمونو د وروستیو وموندل درې مرموز giant سيارو

که څه هم د پوهانو مه راتاو giant سيارو HD HD 133121A او 133131B نه پوهيږم مشخص حالت، خو هغوی ګمان وکړي چې دوی د جوپېټر غواړم، سیاره به وي نږدې جوړوي ثقل نفوذ لري. د انځور د هنرمند ...