څلور حلقه کې د جین بډایه سیمه کې د لېږد د DNA جوړښت تاييد

DNA جوړښت بېجينګ د ساينس او ​​تکنالوجۍ ورځپاڼې د سپتمبر تر 22، د 2013 کال د کشفولو برېښنا deoxyribonucleic اسيد (DNA) څلور حلقه جوړښت هم لري د لاندې، د پوهنتون د کامبریج د څېړنې د ...