د انسان د بدن د موبايل ټيليفون وړانګو

د زيانونو څه ګرځنده تليفون د وړانګو په د انسان په بدن دی؟ تيليفون کې د برېښنايي محصولاتو په ژوند کې لا د بقاء، خو يو شمېر بهرنيو مطالعاتو څرګنده کړې ده چې د ګرځنده تل...