ويره له خوا مریخ زوال د کيهاني وړانګو astronauts د بیځایه

راډيو خبري آژانس، واشنګټن، د اکتوبر 10 – Astronauts دا دنده د خلکو حسادت ډېرې. خو په 10th امریکایي څیړونکو، چې د بریتانیا د مجلې “ینس راپور،” وليکل، د کيهاني وړانګو کیدای شي پ...